วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นโยบายการบริหารงานเวชระเบียน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
.............
1.วัตถุประสงค์
 • ระบบบันทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน
 • ระบบจัดเก็บเวชระเบียน และรักษาความปลอดภัย เวชระเบียน มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • ระบบเข้าถึงข้อมูล และรักษาความลับ ที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบบตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • เวชระเบียน หมายถึง แบบบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว การเจ็บป่วย และการตรวจรักษาทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยแต่ละราย ที่มาขอรับบริการ ตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
 • มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน หมายถึง คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีการสรุปเวชระเบียนตามมาตรฐานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคและน้ำหนักสัมพัทธ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ และสภาพยาบาล
 • การบริหารเวชระเบียน หมายถึง การบริหารระบบบันทึกเวชระเบียน ระบบจัดเก็บที่ปลอดภัย ระบบเข้าถึงและรักษาความลับ และระบบตรวจสอบคุณภาพ
3. การบริหารเวชระเบียนผู้ป่วย
3.1 ระบบการบันทึก
นโยบาย
 • การบันทึกเวชระเบียนมีสองรูปแบบ ได้แก่ เวชระเบียนในรูปแบบเอกสาร ซึ่งบันทึกด้วยลายมือหรือการพิมพ์โดยกำกับด้วยลายมือของผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ และเวชระเบียนที่บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำกับด้วยรหัสของผู้กรอก ทั้งนี้ต้องระบุวันที่ ที่บันทึกด้วยเสมอ
 • มาตรฐานข้อมูลที่บันทึกเป็นไปตามชุดข้อมูลตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ สภาพยาบาล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และแนวทางการสรุปเวชระเบียนโดยแพทย์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อมูลถูกต้อง พอเพียง สำหรับการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ
เป้าหมาย
 • เพื่อสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
 • เป็นข้อมุลด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สามารถประเมินคุณภาพของการรักษาพยาบาลได้
 • เป็นหลักฐานทางกฎหมายและเป็นข้อมูลสนับสนุนทางการศึกษา วิจัย
ผู้รับผิดชอบ
 • แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
3.2 ระบบจัดเก็บเวชระเบียน และความปลอดภัย
นโยบาย
 • เวชระเบียนที่เป็นเอกสาร
 1. จัดเก็บตามระบบ Unit decentralized terminal digit เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 2. ระยะเวลาในการจัดเก็บเวชระเบียน 5 ปี
 3. สถานที่จัดเก็บ ห้องจัดเก็บเวชระเบียน งานเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก
 • เวชระเบียนที่เก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอกจัดเก็บในโปรแกรม HOSxP
 2. เวชระเบียนผู้ป่วยใน สแกนเอกสารและจัดเก็บตามระบบเลขที่ AN ของโรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
 1. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ เวชสถิติ
 2. นายเกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ์ เวชสถิติ
 3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
3.3 ระบบเข้าถึงและการรักษาความลับ
นโยบาย
 • การกำหนดผู้มีสิทธิและจัดลำดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนได้แก่
 1. เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน
 2. แพทย์และทีมดูแลผู้ป่วย
 3. ผู้ป่วยหรือญาติ ตามแนวทางการขอสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย
 4. ผู้บริหารและผู้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
 5. ศาลและเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย
 6. นักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
 7. เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารโรงพยาบาล
เป้าหมาย
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยที่เป็นความลับ
 • ความสะดวก รวดเร็ว
ผู้รับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการสารสนเทศ
 2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและสถิติ
3.4 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน
นโยบาย
 • มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาล
 • มีการตรวจสอบการให้รหัสโรคทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดังนี้
 1. ตรวจสอบการให้รหัสโรคเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เดือนละ 1 ครั้ง
 2. ตรวจสอบการให้รหัสโรคเวชระเบียนผู้ป่วยใน เดือนละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย
 • การบันทึกข้อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วย มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพงานรักษาพยาบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
 • แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
5. ผู้รับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการสารสนเทศ
 2. คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
 3. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
6. การติดตามผล
 • การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสารสนเทศ และคณะกรรมการเวชระเบียน