วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสารสนเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ปี 2554 -2556
.................
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล

พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 
  • เพื่อจัดบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ
  • พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลควบคู่กับความสะดวกในการใช้ข้อมูล
  • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อภารกิจหลักของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยระดับทุติยภูมิและการรับส่งต่อ ผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่นๆ
  • พัฒนาระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลภายในระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อผู้รับผลงาน
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  • จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆของโรงพยาบาล ผ่านทางระบบ Local Area Network และ Intranet
  • พัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ ใช้ข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการประมวลผลเป็นระยะๆ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิชาการ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวิชาการ ทั้งการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การศึกษาอบรม และการเผยแพร่วิชาการ โดยสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทาง internet
  • สนับสนุนกลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ ให้พัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
  • การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
การสร้างระบบคอมพิวเตอร์  ให้มีและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2554-2556 โดยให้มีระบบต่างๆ ได้แก่
Front office
 • ระบบเวชระเบียน
 • ระบบผู้ป่วยนอก
 • ระบบผู้ป่วยใน
 • ระบบห้องปฏิบัติการ
 • ระบบรังสีวิทยา
 • ระบบธนาคารเลือด
 • ระบบห้องผ่าตัดและวิสัญญี
 • ระบบห้องคลอด
 • ระบบเภสัชกรรม
 • ระบบการเงินผู้ป่วยนอก,ใน
 • ระบบโภชนาการ
 • ระบบเวชกรรมฟื้นฟู
 • ระบบสังคมสงเคราะห์และแนะนำสิทธิ
 • ระบบทันตกรรม
 • ระบบ Admission Center and Referral
 • ระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
 • ระบบงานคลินิกพิเศษ
 • ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
Back office
 • ระบบจองห้องประชุม
 • ระบบจองรถยนต์
 • ระบบคลัง (Inventory)
 • คลังพัสดุ
 • คลังเวชภัณฑ์
 • คลังวัสดุชันสูตร
 • คลังวัสดุทันตกรรม
 • คลังวัสดุขาเทียม
 • คลังวัสดุกายภาพบำบัด
 • คลังจ่ายกลาง
 • คลังซ่อมบำรุง
 • ระบบบัญชี
 • บัญชีแยกประเภททั่วไป
 • การบันทึกบัญชีตามหมวดเงินงบประมาณ
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • ระบบควบคุมและติดตามหนี้สิน
 • ระบบพิมพ์เช็ค
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบงานการเจ้าหน้าที่
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • ระบบ Data center
 • ศูนย์ข้อมูลเอกสารคุณภาพ
 • ศูนย์ข้อมูล Multimedia 
 • ระบบงานเอกสาร Google Document
 • พัฒนาระบบเครือข่ายและ internet-intranet
 • ให้บริการ Internet ความเร็วสูงในโรงพยาบาล และบ้านพัก
 • จัดทำ Web site ของโรงพยาบาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล
 • จัดทำ webBlogs เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล
 • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดให้มีการค้นหาหนังสือวารสารในห้องสมุดจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจัดให้มีการบริการจอง ยืม คืน ด้วยระบบบริการห้องสมุดอัตโนมัติ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 • สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน