วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


การค้นหา การจัดเก็บ และการดูแลรักษาเวชระเบียน
การค้นหา

  1. เวชระเบียนทุกเล่มก่อนถูกนำออกไปให้บริการ ให้บันทึกยืนยันการนำแฟ้มออกไปให้บริการในโปรแกรม HOSxP ทุกราย
  2. กรณีเวชระเบียนผู้ป่วยที่ค้นหาไม่พบ ให้ทำสัญลักษณ์ในโปรแกรม HOSxP
การจัดเก็บ เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนต้องรวบรวมเก็บกลับคืนงานเวชระเบียน
  1. ผู้ป่วยนอก จัดเก็บเวชระเบียนกลับคืนและจัดเรียงเข้าที่เก็บภายในวัน
  2. ผู้ป่วยใน เก็บกลับคืนหลังการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วภายใน 24 ชม. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
  3. เวชระเบียนผู้ป่วยในที่ส่งให้แพทย์เจ้าของไข้ตรวจสอบ (Audit) การสรุปวินิจฉัยโรค และเก็บกลับคืนภายใน 7 วัน
  4. เวชระเบียนผู้ป่วยถึงแก่กรรมที่ส่งภาควิชาพยาธิวิทยา เก็บกลับคืนภายใน 7 วันหลังจำหน่ายจากหอผู้ป่วย เวชระเบียนที่รับคืนงานเวชระเบียน ต้องจัดเก็บเข้าตู้เก็บไว้ ณ สถานที่เดียวกัน (Centralize)
การดูแลรักษา
  1. ซ่อมแซมและเปลี่ยนปกเล่มเวชระเบียนที่ชำรุดทุกวัน
  2. ทำความสะอาดและดูดฝุ่นตู้เก็บเวชระเบียนทุกเดือน