วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554          เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเพื่อให้การพัฒนางานสารสนเทศในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 1/2552 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ดังนี้
  1. นพ.กมล บรรพวัฒรักษ์
  2. นางพุทธลักษ์ ดีสม
  3. นางสาววราภรณ์ ทองหล้า
  4. นางวรพร ต.ประดิษฐ์
  5. นางสาวศิริพร ชรินทร์
  6. นางสาวอมรรัตน์ วังคีรี
โดยมีหน้าที่ร่วมดังต่อไปนี้
 1. วางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของการใช้สารสนเทศของโรงพยาบาล
 2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาโอกาสพัฒนา
 3. ให้คำปรึกษา จัดบริการ สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในหน่วยงาน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมและหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
 5. ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการดำเนินงานด้านสารสนเทศของโรงพยาบาล
 6. รวบรวมและจัดทำสรุปผลงานประจำปีของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.. 2554


ภักดี สืบนุการณ์
(นายภักดี สืบนุการณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย