วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเก็บรักษาและการทำลายเวชระเบียน


1.การเก็บรักษาเวชระเบียน
 • จัดเก็บและดูแลรักษาจัดเก็บเล่มเวชระเบียนทุกเล่มที่ถูกนำออกไปให้บริการ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนต้องรวบรวมเก็บกลับคืนงานเวชระเบียน ดังนี้
  • ผู้ป่วยนอก เก็บกลับคืนและจัดเรียงเข้าที่เก็บภายในวัน/วัน
  • ผู้ป่วยใน เก็บกลับคืนหลังการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เวชระเบียนผู้ป่วยในที่ส่งให้แพทย์ลงสรุปวินิจฉัยโรคเก็บกลับคืนภายใน 7 วัน
  • จัดทำดัชนีเวชระเบียนผู้ป่วยในเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและค้นหา จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน
  • เวชระเบียนผู้ป่วยคดี ลงบันทึกทะเบียนคุมที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. การดูแลรักษา
 • ซ่อมแซมและเปลี่ยนปกเวชระเบียนที่ชำรุดทุกครั้งก่อนำออกไปใช้และก่อนจัดเก็บ
 • ทำความสะอาดและดูดฝุ่นตู้เก็บเวชระเบียนทุกสัปดาห์
3.การขอทำลายเวชระเบียน
 1. เจ้าหน้าที่เวชสถิติตรวจสอบเวชระเบียนที่ครบกำหนดอายุการเก็บ และจัดทำหนังสือขอทำลายเวชระเบียนส่งงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตรวจพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายโดยตรวจสอบอายุเอกสารกับบัญชีกำหนดอายุ และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 3. ทำหนังสือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 4. ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
 5. เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งเห็นชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายใน 30 วัน
 6. ดำเนินการทำลาย โดยวิธีการเผาหรืออื่นใด