วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ(IM) วันที่ 17 เมษายน 2554


บันทึกการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ(IM)
วันที่ 17 เมษายน 2555 ห้องประชุมหน่อไม้หวาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
 2. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ
 3. นายภาณุ ภักดีสาร
 4. นายธนภัทร ต.ประดิษฐ์
 5. นางสาววราภรณ์ ทองหล้า
 6. นางพุทธลักษณ์ ดีสม
 7. นางสาวนิเรศ สร้อยตา
 8. ทพ.กฤษฎาพันธ์ จันทนะ
ผู้ไม่มาประชุม
 1. นพ.ศุภชัย ครบตระกูลชัย
 2. นายชัยรัตน์ จันธุ
 3. นายเกียรติพงษ์ สิทธิศักดิ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งทราบ
 1. การประชุมของกรรมการสารสนเทศ เนื่องจากกำหนดการประชุมได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีอยู่แล้ว จึงขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมต่อไป 
 2. แนวทางการดำเนินอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 กองทุนซึ่งเริ่มใช้ 1 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้
  นิยามของคำว่า "ฉุกเฉิน" ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแผนผังการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เอกสารประกอบ)แนวทางกำหนดนิยามการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (เอกสารประกอบ)

  แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้
  - เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการให้ห้องบัตรส่งตรวจด้วยสิทธิตามขั้นตอนปกติ- แพทย์/พยาบาลให้การรักษาพยาบาล และสรุปประเมินประเภทของความฉุกเฉิน- หากผลการประเมินตามเกณฑ์ ฉุกเฉินวิกฤต,ฉุกเฉินเร่งด่วน,และฉุกเฉินไม่รุนแรง ให้ศูนย์ประกันยืนยัน  สิทธิเป็นสิทธิติดตัว และไม่ต้องเก็บเงินผู้ป่วย (กรณีบางสิทธิที่ให้ชำระและนำไปเบิกเงินเอง)แนวทาง
   การให้บริการสิทธิต่างในโรงพยาบาลภาครัฐ
  - สิทธิข้าราชการ- สิทธิประกันสังคม- สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
  รายละเอียดอื่นๆ ทางงานประกันสุขภาพจะรวบรวมและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่เกียวข้องต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 เรื่องการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง
 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำโปรแกรม DsHOS service ซึ่งปรับปรุงโปรแกรมเดิมที่อยู่ใน web service ของ HOSxP ให้ในใช้งานในโปรแกรม DsHOS แทน และมีการปรับแก้ไข Bug จากเวอร์ชั่นที่แล้วดังนี้
  • โมดูล Audit เวชระเบียน ปัญหาช่องบันทึกข้อมูลซ้อนและการแสดงผลผิดพลาด ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
  • โมดูล ธนาคารเลือด พบปัญหาข้อมูลในฟิลด์ไม่จัดเรียงชิดขอบด้านซ้าย
  • โมูล บุคลากร การประมวลผลวันลา ควรมีจำนวนครั้ง และจำนวนวันที่ลา
  • โมดูล ระบบความเสี่ยง  ในการลงบันทึกข้อมูลจะถูกกำหนดชั้นของการเข้าถึง แก้ไข ข้อมูลไว้ให้ ดังนั้นจึงขอให้ช่วยทดสอบและรายงานผลการใช้งานด้วย ในส่วนเจ้าหน้าที่ท่านใดที่เข้าใช้งานไม่ได้ให้แจ้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. รายงานการทบทวนความเสี่ยงของเดือน มีนาคมที่ผ่านมา พบความเสี่ยงของงานเวชระเบียนในเรื่องเกี่ยวกับการส่งสิทธิผิดพลาด และยังไม่ได้ทบทวนความเสี่ยงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง มอบหมายให้คุณอภิชาติดีด่านค้อ เป็นผู้ตรวจสอบและลงบันทึกรายงานให้เรียบร้อย
2.2 การติดตามแผนงานโครงการ กรรมการสารสนเทศ
 1. แผนงานโครงการโครงการอบรมการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่จัดทำ Blogs เรียบร้อยแล้วคือ ศูนย์ประกันสุขภาพ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,งานเวชกรรมฟื้นฟู ในส่วนของงานผู้ป่วยใน 1 ยังไม่ได้เชื่อมลิงค์กับเวปของโรงพยาบาล พบปัญหาเกิดจากการไม่ได้ทำต่อเนื่องทำให้ขาดความชำนาญ ในส่วน หอผู้ป่วยใน 2 นัดพบทีมเพื่อแก้ไขในวนที่ 26 เมษายน 2555
 2. โครงการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ปัจจุบันมีคู่มือและผลการอบรมเพียงกลุ่มธุรการซึ่งจัดอบรมทุกวันอังคารและกลุ่มกรรมการบริหารจัดอบรมในการประชุม ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนและนัดหมายการฝึกอบรมให้ด้วย ส่วนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสาร)
 3. แผนงานสรุปความต้องการด้านสารสนเทศ มีหน่วยงานที่ส่งข้อมูลมาเพียง 5 หน่วยงาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบรายงานใน HOSxP ที่ทำไว้เดิมสามารถตอบปัญหาของการใช้งานได้บ้างแล้ว แต่เนื่องจากทางกรรมการยังไม่เข้าใจว่าสำรวจมาแล้วจะทำอย่างไรต่อ ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
  • นำข้อมูลความต้องการมาตรวจสอบกับระบบรายงานเดิมว่ามีและประมวลผลได้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งพบว่ามีรายงานหลายตัวใน HOSxP ไม่ค่อยได้ใช้งาน
  • เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้นัดหมายกับนักคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานให้ถูกต้องโดยกำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 13.00-16.30 เป็นเวลาสำหรับการปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆของทีม IM เริ่มวันที่ 26 เมษายน  2555 เป็นต้นไป
  • รายงานต่างๆ ใน end user report ขอให้ตรวจสอบรายงานของหน่วยงานต่างๆ หากรายงานใดมีความผิดพลาดให้แก้ทางผู้รับผิดชอบทราบด้วย
 4. แผนงานการตรวจสอบเวชระเบียน การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกมีการจัดทำตามแผนไปแล้ว 1 ครั้งแต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้เนื่องจากปัญหาของ software อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข ส่วนการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในจัดทำเรียบร้อยแล้ว 3 ครั้ง ให้คุณอภิชาติดำเนินการสรุปและลงบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
  ปัญหา/ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
  - คณะกรรมการฯ ขอเสนอให้จัดตารางเวรของผู้ที่มาช่วยตรวจสอบเป็นเวรเช้า และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแทนโดยไม่ขอเบิก OT โดยจะขอนำเข้าหารือในกรรมการบริหารคุณภาพต่อไป
2.3 การติดตามตัวชี้วัดของกรรมการสารสนเทศ
 1. ตัวชี้วัดข้อ KPI-42 อัตราหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป้าหมายในปีนี้ขอเน้นหน่วยงานที่มีกรรมการสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งในเดือนเมษายน มีหน่วยงานเป้าหมาย คือ เวชระเบียน หอผู้ป่วยใน 1 และ หอผู้ป่วยใน 2 ส่วนของงานกายภาพบำบัด ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โดยเดือนเมษายนตั้งเป้าให้มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 6 หน่วยงาน
 2. ตัวชี้วัดข้อ KPI-43อัตราบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศ  ยังไม่มีแผนการฝึกอบรมที่ชัดเจน ขอให้ผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขปัญหาโดยด่วน
 3. ตัวชี้วัดข้อ KPI-44อัตราการตอบสนองข้อมูลด้านสารสนเทศถูกต้องทันเวลา  ไม่มีการติดตามกับหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูล และจากการตรวจสอบรายงานใน reporttemplate พบปัญหาว่ามีรายงานหลายตัวไม่ได้ใช้งาน น่าจะมีตรวจสอบและหากไม่ถูกต้องควรรีบแก้ไข หรือถ้าไม่ใช้งานควรจำหน่ายออกจากระบบไปอยู่ในหมวดอื่นๆ 
 4. ตัวชี้วัดข้อ IMT-01อุบัติการณ์ระบบเครือข่ายล่มมากกว่า 30 นาที  ไม่พบรายงานปัญหา
 5. ตัวชี้วัดข้อ IMT-02และ 03 มีการดำเนินงานตามแผนแล้วแต่ยังขาดการปรับปรุงข้อมูลหน้าเวปให้เป็นปัจจุบัน
2.4 ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ การใช้งาน HOSxP
 1. งานชันสูตรสาธารณแจ้งขอให้พิจารณาการลงผลชันสูตรกรณี Lab out โดยจะขอเปลี่ยนเป็นการสแกนเอกสารเก็บใน HOSxP แทน ยกเว้นกรณีผลตรวจ pap smear เนื่องจากมีจำนวนมากจะขอให้ทางไอทีใช้ผลจากโปรแกรม CXS2010 ซึ่งเป็นโปรแกรมรับข้อมูลรายงานผลจาก รพ.แทน
 2. HOSxP ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น 3.55.4.20 เพื่อรองรับ DRG V5 โดยมีการปรับเปลี่ยนการให้รหัส icd101 และรหัสส่งออกต่างๆ  โดยในปี 2556 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดนำร่องที่จะเข้าร่วมการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม และมีระบบงานเพิ่มเติม ดังนี้
  • ทะเบียนวัณโรค
  • ทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง
  • ระบบ EKG station
 3. ความสมบูรณ์ของข้อมูล 21 แฟ้ม พบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่มีข้อมูลวัดรอบเอว และความดันโลหิตที่ผิดปกติ ต้องลงผลการวัดครั้งที่ 2 ด้วย
 4. จากการตรวจประเมินข้อมูลการเงิน การลงจำหน่ายผู้ป่วยพบปัญหาข้อมูลค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำบัญชี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้แนะนำวิธีการ ล๊อคค่าใช้จ่ายหลังจากจำหน่าย
 5. งานทันตกรรมอยู่ในระหว่างปรับปรุงรหัส icd10tm
 6. การลงบันทึกข้อมูล Refer link ดำเนินการในส่วนของ ER OPD เรียบร้อยแล้วและในเดือนเมษายน จะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับ IPD และ LR
 7. การปรับปรุง opd card ตามเกณฑ์การประชุมของ สปสช.
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
 1. การปรับปรุง opd card ตามเกณฑ์การประชุมของ สปสช. กรรมการบริหารขอให้เพิ่ม ชื่อหมู่บ้าน และแก้ไข ค.ศ. ให้เป็น ค.ศ. ในใบสั่งยา และ opd card
 • Flow การส่งการจัดส่งข้อมูล Pap smear